Artikel 1 – Definities

1.1.  Actie: wedstrijd zoals hierna onder artikel 3.1 is beschreven.

1.2. Actieperiode: de hierna in artikel 3.2. bedoelde periode waarin de deelnemer kan deelnemen aan de actie.

1.3. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de actie en daar op grond van artikel 2 van deze actievoorwaarden toe is gerechtigd.

1.4. Prijs: de hierna in artikel 4.1 beschreven prijs.

1.5. Mora: Mora BV, Berkebossenlaan 1, 2400 Mol, België, gebruiker van deze actievoorwaarden en organisator van de actie.

1.6. Winnaar: de deelnemer die op de hierna in artikel 5 vastgestelde wijze een prijs krijgt toegewezen.

Artikel 2 - Deelname

2.1. Iedere natuurlijke persoon op het moment van deelname, woonachtig te België en minimumleeftijd van 18 jaar en die voldoet aan de voorwaarden onder 3.1 mag deelnemen aan de actie.

2.2. Medewerkers van Mora en aan Mora gelieerde ondernemingen, alsook wie direct of indirect bij (de organisatie van) de actie of de prijs of de (indirecte) aanbieder van de prijs betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname.

2.3. Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer dit reglement, de ethische codes die gelden op het internet en de in België geldende relevante wetgeving integraal aanvaardt. De deelname aan de wedstrijd impliceert eveneens dat de deelnemer de aard en de beperkingen van het internet kent en aanvaardt, meer bepaald de technische prestaties, de responstijden bij het bezoeken van de website mora.be en mora.be/wineenairfryer, de mogelijke onbeschikbaarheid van deze website, het aanvragen en doorsturen van gegevens, het risico dat de verbinding wordt verbroken en, meer algemeen, de risico’s die met elke internetverbinding en overdracht van gegevens gepaard gaan, inclusief eventueel verlies of misbruik van gegevens en de risico’s op virusbesmetting. Elke deelnemer moet de nodige maatregelen treffen om zijn software en/of gegevens die op zijn computer zijn opgeslagen, te beschermen. De verbinding met de website mora.be en mora.be/wineenairfryer en de deelname aan de wedstrijd door de deelnemers gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

2.4. De deelnemer kan enkel gedurende de actieperiode deelnemen aan de actie en uitsluitend op de hierna in artikel 3.1 beschreven wijze. Indien de deelnemer niet tijdig, te vroeg of niet op de voorgeschreven wijze deelneemt, wordt hij uitgesloten van deelneming.

2.5. Deelname is pas mogelijk vanaf dat er 1 Mora product naar keuze wordt aangekocht in een winkel / supermarkt in België. Deelnemen aan de wedstrijd is dus niet vrij van kosten.

2.6. Deelname aan deze wedstrijd staat vrij aan elke fysieke persoon die in eigen naam meespeelt en gedomicilieerd is in België. In geval van (vermoeden van) fraude vervalt elke deelname en zullen de gepaste acties worden genomen.

2.7. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen die al dan niet in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen.

2.8. Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk alle bepalingen van dit wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die Mora in dit verband neemt. De deelnemer wordt geacht de inhoud van dit wedstrijdreglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden.

2.9. Mora behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers die vals spelen, misbruik en/of bedrog plegen, misleiden of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van hiervoor vermelde handelingen of die op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) dit reglement of enige wettelijke toepasselijke bepaling schenden, van deelname uit te sluiten en derhalve ook van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs. Mora kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

2.10. Elke deelnemer met eenzelfde e-mailadres, naam of telefoonnummer mag meerdere keren deelnemen maar kan maar 1 keer winnen.

Artikel 3 – De actie

3.1. Alleen inzendingen die aan de actievoorwaarden voldoen, dingen mee naar de prijs.

Ga naar de winkel/supermarkt (in België) en koop 1 van je favoriete Mora producten. 
Bewaar je kassabon en verpakking.
Ga naar www.mora.be/wineenairfryer. Vul je gegevens (aanhef, voornaam, achternaam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer) in en upload je kassabon of een foto van de verpakking.
Beantwoord de wedstrijdvraag op de site. Beantwoord vervolgens de schiftingsvraag.
Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via de website.
Per emailadres mag vaker worden meegedaan. Per aangekocht product, mag 1x worden meegedaan.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden, buiten aankoop van een Mora product.

3.2. Actieperiode: De aankoop van het Mora product dient gedaan te zijn tijdens de actieperiode van 27 mei 2024, 00:00 tot en met 7 juli 2024, 23:59 (de "Actieperiode"). Indienen van uw aanvraag kan tot en met 14 juli 2024, 23:59. Na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet meer mogelijk.

Artikel 4 – Prijzen

4.1. Prijzen:

Er zijn 24 winnaars die elk 1 prijs winnen.

De te winnen prijs per winnaar is:

1 Philips Dual Basket Airfryer met 3 Mora producten bestaande uit

1 verpakking Mora Oven & Airfryer Nacho Cheese Bites

1 verpakking Mora Oven & Airfryer Fun Mix

1 verpakking Mora Oven & Airfryer Rundvlees Bitterballen

4.2. De prijzen zijn strikt persoonlijk, niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten en niet overdraagbaar aan derden zonder schriftelijke toestemming van Mora. De actiebeheerder is Hokra B.V., De Vort 5, 4225 SH Noordeloos, Nederland. Hokra B.V. contacteert namens Mora de winnaars om de verdere afspraken te maken.

4.3. Indien de op basis van voormelde criteria geselecteerde winnaar dient te worden uitgesloten van de wedstrijd op basis van de in dit reglement vooropgestelde regels, kan de prijs door de organisator worden ingetrokken zonder dat ter zake enige compensatie kan gevorderd worden door de deelnemer in kwestie. In een dergelijke situatie gaat de prijs naar de volgende gekozen winnaar.

Artikel 5 – Winnaar

5.1. De winnaar is de persoon die voldoet aan alle wedstrijdvoorwaarden:

  • Deze moet correct ingeschreven zijn op de website van de wedstrijd door hun gegevens in te vullen en minstens 1 Mora product hebben gekocht in een winkel of supermarkt in België.
  • Hij of zij moet zowel de hoofdvraag als de schiftingsvraag juist hebben beantwoord. Als niemand de schiftingsvraag juist heeft beantwoord, is de winnaar de persoon die de hoofdvraag juist heeft beantwoord en wiens antwoord op de schiftingsvraag het dichtst bij het juiste antwoord ligt. Bij een gelijke stand wordt de persoon die als eerste het juiste antwoord heeft gegeven als winnaar aangewezen.

5.2. De winnaars worden wekelijks gecontacteerd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Met de winnaars zal per e-mail contact worden opgenomen door Hokra B.V, die namens Mora de wedstrijd en de verzending van de prijs praktisch organiseert. Om aanspraak te kunnen maken op de prijs, vragen wij u uw kassabon te bewaren. Dit heeft u nodig als bewijs van uw aankoop.

5.3. In het geval dat een winnaar niet binnen de 10 dagen na de bekendmaking van zijn winst de prijs opeist, behoudt Mora zich het recht voor om een nieuwe winnaar te kiezen. Binnen de 10 werkdagen dient er geantwoord te worden door de winnaar.

5.4. Nadat de winnaar zijn prijs heeft aanvaard, wordt hij gecontacteerd om verdere afspraken te maken. Indien de prijs onverhoopt niet beschikbaar mocht blijken, zal de winnaar een vervangende gelijkwaardige prijs ontvangen.

5.5. Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.

5.6. Op vraag van Mora moet de winnaar zich geldig kunnen identificeren om de gewonnen prijs te verkrijgen.

Artikel 6 – Medewerking winnaars

6.1. De winnaar kan gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de actie zoals foto- en filmopnamen en interviews. Alsdan zal Mora gerechtigd zijn deze foto- en filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Mora is hiervoor geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 7 – Uitsluiting aansprakelijkheid

7.1. Mora is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten, aanvullende uitgaven die de deelnemer zou moeten maken in verband (met het uitkeren of gebruik van) de prijzen.

7.2. Mora behoudt zich het recht voor om de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of vroegtijdig te beëindigen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Mora kan doen gelden indien de wedstrijd geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke beëindiging of aanpassing. Over dergelijke wijziging of beëindiging wordt geen correspondentie gevoerd (bv. briefwisseling, e-mail en/of telefoongesprek). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

7.3. In de mate toegelaten door de van toepassing zijnde wetgeving wordt de aansprakelijkheid van de organisator voor ongevallen of schade, ongeacht de oorzaak of de aard, die voortvloeien uit de toekenning of het gebruik (door een deelnemer of door derden) van de prijs of uit deelname aan deze wedstrijd, uitgesloten, met inbegrip van alle nadelen van welke aard ook die zijn toe te schrijven aan overmacht, problemen met internet, netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer van gegevens.

7.4. Mora, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, waardoor de deelname van de deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door Mora wordt ontvangen.

7.5. Mora geeft geen enkele garantie met betrekking tot de uitgekeerde prijzen en sluit iedere aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) ter zake uit. Mora is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van de prijs, indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs.

7.6. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook in hoofde van de organisator.

Artikel 8 – Privacy

8.1. De externe partner Hokra B.V (ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer KVK – 23086692, met maatschappelijke zetel te De Vort 5, 4225 SH Noordeloos, Nederland, “de actiebeheerder of “Hokra”) is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen in een bestand van Hokra worden geregistreerd en uitsluitend voor deze actie worden gebruikt. De wettelijke grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst en het legitiem belang van Hokra. Wanneer u op de weblink aankruist dat u op de hoogte wil blijven van acties, zal Hokra uw gegevens enkel bezorgen aan het vermelde merk. In dat geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens geschieden conform de privacyverklaring beschikbaar op de website van Hokra, www.hokra.nl.

8.2. Deelnemers aanvaarden door hun deelname aan de wedstrijd dat hun naam gepubliceerd kan worden door de organisator, alsook hun identificatie als deelnemer en/of als winnaar van de wedstrijd. Zij aanvaarden eveneens dat hun foto gepubliceerd kan worden op de websites van de organisator of met de organisator verbonden ondernemingen.

Artikel 9 - Klachten en Geschillen

9.1. In geval van geschillen zijn enkel de hoven en rechtbanken van Antwerpen bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te (laten) brengen van zijn woonplaats. Het Belgische recht is van toepassing.

Artikel 10 – Slotbepalingen

10.1. Mora is gerechtigd deze actievoorwaarden (zonder opgave van reden) te wijzigen of de actie te annuleren.

Revisiedatum 01-07-2024

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring nl/actievoorwaarden Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang